Free delivery from 4 000,00 €
Safe shopping
Idosell security badge

Winkelreglement

§ 1. Definities

 1. Reglementen - deze Regels en Voorschriften, die de beginselen voor het sluiten van overeenkomsten op afstand via de Internetwinkel bepalen, de beginselen voor de uitvoering van deze overeenkomsten, de rechten en plichten van de partijen bij de overeenkomst op afstand en de beginselen voor de klachtenprocedure. Met betrekking tot elektronisch geleverde diensten zijn de Regels en Voorschriften respectievelijk de regels en voorschriften bedoeld in artikel 8 van de Wet Elektronische Diensten.
 2. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid aan wie de Wet rechtsbevoegdheid verleent, die een overeenkomst op afstand sluit met de Verkoper.
 3. Consument - een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met de handelaar die niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of beroepsmatige activiteit.
 4. Zelfstandig ondernemer - een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer de inhoud van deze overeenkomst aangeeft dat deze niet van professionele aard is voor deze persoon, met name voortkomend uit het onderwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van het Centraal Register voor Bedrijfsactiviteiten en Informatie.
 5. Ondernemer - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is en waaraan de Wet rechtsbevoegdheid verleent, die economische of beroepsmatige activiteiten onderneemt in zijn eigen naam.
 6. Verkoper:.
  eprime Marek Mucha Sp. k.,
  tel. ,
  info@sps24.eu,
  NIP PL6922534078,
  REGON 524449540.
 7. Adres van de verkoper:.
  FREDRY 13 / 4,
  59-300 LUBIN.
 8. Internetwinkel - de website die wordt beheerd door de Verkoper, beschikbaar op de elektronische adressen: [iai:winkel_url], waar de Klant informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid, en de Goederen kan kopen of een dienst kan bestellen.
 9. Overeenkomst op afstand - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen/overeenkomst voor het leveren van een Digitale Dienst of Digitale Inhoud (indien van toepassing), gesloten via de Online Winkel.
 10. Goederen - een roerend goed dat de Klant kan kopen in de Online Winkel.
 11. Digitale Dienst - een dienst waarmee de Consument:
  1. gegevens in digitale vorm kan produceren, verwerken, opslaan of raadplegen;
  2. gegevens in digitale vorm kan delen die zijn geüpload of gemaakt door de Consument of andere gebruikers van deze dienst;
  3. andere vormen van interactie via gegevens kan uitvoeren.
 12. Digitale Inhoud - gegevens geproduceerd en verstrekt in digitale vorm.
 13. Privacy- en Cookiebeleid van de Online Winkel - een document waarin gedetailleerde regels worden uiteengezet voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het Privacy- en Cookiebeleid is bijgevoegd als Bijlage 3 bij de Algemene Voorwaarden en is beschikbaar op https://sps24.eu/nl/privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Duurzaam medium - een materiaal of hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt informatie die persoonlijk is gericht aan de Klant of de Verkoper op zodanige wijze op te slaan dat de informatie in de toekomst gedurende een passende periode voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt, kan worden geraadpleegd en dat de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd, met name e-mail.
 15. Elektronisch bestelformulier - elektronische bestelprocedure die door de Verkoper aan de Koper wordt aangeboden.
 16. Elektronisch Retourformulier - de elektronische retourprocedure die door de Verkoper aan de Koper wordt aangeboden; beschikbaar op https://sps24.eu/en/returns-open.html.
 17. Elektronisch Klachtenformulier - de elektronische klachtenprocedure die door de Verkoper aan de Koper wordt aangeboden; beschikbaar op https://sps24.eu/en/rma-open.html.
 18. Bestelling verzenden - validatie van een bestelling door op de knop "" te klikken door de Klant, die wordt beschouwd als het indienen door de Klant van een bindende intentieverklaring om een Overeenkomst op afstand te sluiten met de Verkoper.
 19. Account - een set gegevens die zijn opgeslagen in de Online Winkel en in het ICT-systeem van de Verkoper met betrekking tot een bepaalde Klant en de door de Klant geplaatste bestellingen en Overeenkomsten op afstand die door de Klant zijn gesloten, waarmee de Klant bestellingen kan plaatsen, en op tijd - annuleren of bewerken, en Overeenkomsten op afstand kan sluiten.
 20. Bestelafhandelingsopinie of opinie over individuele Goederen - subjectieve verklaringen en beoordelingen toegekend in de vorm van sterren van 1 tot 5.
 21. Abonnementsbestelling - een bestelling die automatisch wordt gemaakt als onderdeel van een Abonnement.
 22. Abonnement - een elektronische dienst waarmee automatisch Abonnementsbestellingen voor specifieke Goederen kunnen worden aangemaakt, volgens de door de Klant gekozen herhaling, zonder de noodzaak om afzonderlijke bestellingen te plaatsen totdat het Abonnement is voltooid.
 23. Cyclische betalingen - betalingen die worden verwerkt door de IdoPay-betaaldienst die wordt geleverd door de Operator en automatisch worden uitgevoerd, in specifieke cycli, om te betalen voor Abonnementsbestellingen op basis van de toestemming die de Koper heeft gegeven bij het starten van het Abonnement (doorlopende opdracht van de Kaarthouder).
 24. Operator - IdoPayments sp. z o.o. met maatschappelijke zetel aan de Piastów Avenue 30, 71-064 Szczecin, ingeschreven in het register van ondernemingen gehouden door de Rechtbank van Szczecin-Centrum in Szczecin, 13e commerciële afdeling van het Nationaal Handelsregister onder nummer 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, met maatschappelijk kapitaal: PLN 800.000,00. Afleveradres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, ook wel aangeduid als: "IdoPayments" dat een nationale betalingsinstelling is in de zin van artikel 2, lid 16, van de Wet op de Betaaldiensten van 19 augustus 2011 (Publicatieblad van 2020, item 794, zoals gewijzigd) [hierna: "PSA"].
 25. Kaart - een betaalkaart uitgegeven onder de Visa- of International- of Mastercard International-schema's, gemachtigd volgens de voorschriften van die schema's om transacties zonder fysieke aanwezigheid uit te voeren.

§ 2 Algemene bepalingen

 1. Soorten en omvang van diensten die elektronisch worden verstrekt:
  1. Sluiten van verkoopovereenkomsten online - met betrekking tot Goederen die worden verkocht in de Internetwinkel,
  2. Principes van registratie en gebruik van een Account in het kader van de Internetwinkel,
  3. Toevoegen van meningen, opmerkingen en beoordelingen - de Klant kan een mening of opmerking toevoegen aan zijn/haar bestelling,
  4. Verzenden van e-mails waarin de Verkoper de ontvangst van een bestelling bevestigt, eventuele ontvangst van betaling, acceptatie van een bestelling voor verwerking.
 2. Het gebruik van de Online Winkel is mogelijk onder de voorwaarde dat het computersysteem dat door de Klant wordt gebruikt, voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:
  1. webbrowsers in de huidige versie, bijvoorbeeld:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. een programma voor het bekijken van bestanden in PDF-formaat.
 3. De inhoud die zich op de pagina's van de Internetwinkel bevindt, inclusief beschrijvingen van Goederen en prijzen, vormt een uitnodiging om een overeenkomst te sluiten in de zin van artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Verkoper stelt deze Algemene Voorwaarden samen met de Bijlagen beschikbaar via een link op de startpagina vóór, tijdens en na het sluiten van de overeenkomst op afstand. De Koper kan deze downloaden en afdrukken.
 5. Om de veiligheid van de verzending van berichten en gegevens in verband met de verstrekte diensten te waarborgen, neemt de Online Winkel technische en organisatorische maatregelen die passend zijn voor het beveiligingsniveau van de verstrekte diensten, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde personen persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen die via internet worden verzonden.

§ 3 Bestellingen

 1. Het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel kan worden gedaan via een Account of door te kiezen voor de optie van aankoop zonder registratie, waarbij in dat geval een intern account wordt aangemaakt, op basis waarvan de Klant een Account kan aanmaken. Het interne account wordt bijgehouden totdat de gegevens uit het systeem zijn verwijderd of het Account is geblokkeerd.
 2. De aankoop wordt gedaan door het invullen van een elektronisch bestelformulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Winkel. De selectie van de bestelde Goederen gebeurt door ze aan de winkelmand toe te voegen. Het Elektronische Bestelformulier specificeert onder andere welke Goederen, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden de Klant wil bestellen op de door hem/haar aangegeven locatie. De Klant neemt de juiste technische stappen op basis van de weergegeven berichten.
 3. Zodra de Klant alle noodzakelijke gegevens heeft ingevoerd, wordt er een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. De samenvatting van de bestelling bevat informatie over: de identificatiegegevens van de Verkoper, het onderwerp van de bestelling, de eenheids- en totaalprijs van de bestelde Goederen, inclusief levering en andere kosten, indien van toepassing, de geselecteerde betaalmethode, de gekozen leveringsmethode, levertijd en kosten.
 4. Indien het onderwerp van de overeenkomst de verstrekking van Digitale Inhoud of Digitale Diensten betreft die niet zijn opgeslagen op een tastbaar medium of diensten die elektronisch of op afstand worden verstrekt - geeft de Consument in het extra selectievakje dat vereist is om de bestelling te plaatsen en dat zich op het Elektronische Bestelformulier bevindt, de volgende toestemming: "Ik geef toestemming voor de levering van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een tastbaar medium of voor het begin van de dienst vóór het verstrijken van 14 dagen na de datum van de overeenkomst en ik erken het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen". De Verkoper bevestigt de ontvangst van de genoemde toestemming per e-mail.
 5. Om een Bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om in het Elektronische Bestelformulier de als verplicht gemarkeerde persoonlijke gegevens te verstrekken, de inhoud van de Algemene Voorwaarden te accepteren en de Bestelling te verzenden door op de knop "" te drukken.
  1. Het verzenden van een elektronisch bestelformulier door de Klant vormt een bindende verklaring van intentie om een Overeenkomst op afstand te sluiten, overeenkomstig de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Een Overeenkomst op afstand wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Verkoper het Elektronische Bestelformulier aanvaardt, wat wordt bevestigd door een bericht aan de Koper waarin de aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd en het bestelnummer wordt verstrekt.
  3. Nadat een Overeenkomst op afstand is gesloten, ontvangt de Klant een bevestiging van de geplaatste bestelling in de vorm van een e-mail, met daarin: bevestiging van de aanvaarding van de bestelling en de definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de Bestelling en de algemene voorwaarden van de gesloten Overeenkomst op afstand (Algemene Voorwaarden van de Online Winkel, inclusief Bijlagen nr. 1 en 2), gegevens van de Verkoper, de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de prestaties, over de diensten die door de Verkoper worden verleend na de verkoop en over de wijze en gevolgen van herroeping van de overeenkomst. Instructies over de wijze en gevolgen van herroeping van de overeenkomst zijn opgenomen in Bijlage 1.
  4. Zolang de Verkoper nog niet is begonnen met de verwerking van de bestelling:
   1. Kan de Klant zijn bestelling wijzigen met behulp van de technische oplossing die beschikbaar is op de pagina van het Elektronische Bestelformulier en het volledige bestelpad opnieuw doorlopen. De bestelling wordt gewijzigd door een nieuwe bestelling te plaatsen die de eerder geplaatste vervangt. Als alternatief wordt de betaling van de Klant bijgeschreven op de nieuwe bestelling en in geval van overbetaling wordt deze terugbetaald op de bankrekening van waaruit de betaling is gedaan.
   2. Kan de Klant zijn/haar bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te selecteren die beschikbaar is op de pagina van het Elektronische Bestelformulier.
  5. Als de Klant de bestelling annuleert, zal de Verkoper de ontvangen betaling binnen 3 werkdagen terugbetalen. De betaling wordt terugbetaald met dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt.
  6. De verwerkingstijd van de Bestelling is tussen 1 en 10 werkdagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

§ 4 Betaling

 1. De Online Winkel biedt de mogelijkheid van betaling in de vorm van vooruitbetaling, contant bij levering (met betaling op rekening na levering). De optie van uitgestelde betaling is mogelijk in situaties die individueel met de Verkoper zijn overeengekomen.
 2. De betaling voor de goederen kan worden gedaan via de methode die is geselecteerd op het moment van bestellen op het Elektronische Bestelformulier.
 3. de momenteel beschikbare vooruitbetalingsmethoden in de Online Winkel zijn beschikbaar op https://sps24.eu/nl/payments.html.

§ 5 Levering

 1. Op het Elektronische Bestelformulier selecteert de Klant de leveringsmethode door de gemaakte keuze aan te vinken.
 2. Indien de Goederen niet door de Klant worden opgehaald, wat leidt tot de terugzending van de Goederen naar de Verkoper - kan de Verkoper zich terugtrekken uit de verkoopovereenkomst, nadat de Klant in een e-mail die tijdens het aankoopproces is verstrekt, is opgeroepen om de overeenkomst uit te voeren. De terugtrekking uit de overeenkomst gebeurt door een verklaring aan de Klant in de vorm van een e-mailbericht.
 3. In de situatie zoals aangegeven in punt 2 is de Verkoper verplicht om onmiddellijk aan de Klant de betaling terug te geven die is ontvangen voor de door de Klant gekochte Goederen.
 4. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Winkel zijn beschikbaar op https://sps24.eu/nl/delivery.html.

§ 6 Herroeping van de overeenkomst - elektronisch retourformulier

 1. Een consument die een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden herroepen. In geval van herroeping van een Overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.
 2. De individuele ondernemer heeft ook het recht om zich onder de voorwaarden van de leden 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden terug te trekken uit de overeenkomst. Voor zover in de leden 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de Consument, wordt hieronder ook de Individuele Ondernemer verstaan.
 3. In geval van herroeping van de overeenkomst draagt de Consument alleen de rechtstreekse kosten van het terugsturen van de Goederen.
 4. De verklaring van de Consument moet duidelijk zijn wil tot herroeping van de overeenkomst uitdrukken, in het bijzonder kan de Consument:
  1. het elektronische retourformulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel: https://sps24.eu/en/returns-open.html.
  2. zich terugtrekken uit de overeenkomst met behulp van het herroepingsformulier dat als Bijlage 2 is bijgevoegd - door dit naar het geregistreerde adres van de Verkoper te sturen.
  3. De Verkoper bevestigt onmiddellijk op duurzame drager de ontvangst van de herroepingsverklaring die op de in punt 1 en 2 aangegeven wijze is ingediend.
 5. Het verzenden van de verklaring vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om aan de termijn te voldoen.
 6. De termijn voor herroeping van de overeenkomst begint:
  1. voor een overeenkomst waarbij de Verkoper de Goederen levert en verplicht is om de eigendom over te dragen - vanaf het moment van inbezitneming van de Goederen door de Consument of een derde, anders dan de door de Consument aangewezen vervoerder, en in geval van een overeenkomst die:
   1. betrekking heeft op meerdere goederen die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd - vanaf het moment van inbezitneming van het laatste item, de laatste batch of het laatste deel;
   2. bestaat uit de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode - vanaf het moment van inbezitneming van het eerste item;
  2. voor andere overeenkomsten - vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.
 • De vorm van de verklaring van herroeping van de overeenkomst (Bijlage Nr. 2 bij deze Regels) en informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht (Bijlage Nr. 1 bij deze Regels) wordt elektronisch verstrekt.
 • In geval van herroeping van de Overeenkomst voor de levering van Digitale Inhoud of Digitale Dienst kan de Verkoper voorkomen dat de Consument de Digitale Inhoud of Digitale Dienst verder gebruikt, met name door de Consument de toegang tot de Digitale Inhoud of Digitale Dienst te ontzeggen.
 • In geval van herroeping van de Overeenkomst voor de levering van Digitale Inhoud of Digitale Dienst dient de Consument te stoppen met het gebruik van die Digitale Inhoud of Digitale Dienst en deze niet meer ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het recht op herroeping van een Overeenkomst op afstand is niet van toepassing op de overeenkomsten zoals vermeld in artikel 38 van de Wet van 30.05.2014 (Publicatieblad van 2019, punt 134) betreffende consumentenrechten, onder andere overeenkomsten:
  1. voor de levering van diensten waarvoor de Consument verplicht is de prijs te betalen, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Consument, die voor de aanvang van de uitvoering is geïnformeerd dat hij na de uitvoering door de Verkoper het recht op herroeping van de overeenkomst zal verliezen en dit heeft erkend.
  2. waarvan de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die niet onder controle van de handelaar vallen en die zich kunnen voordoen vóór het einde van de herroepingstermijn;
  3. waarvan het onderwerp van de prestatie een item is dat niet is vooraf geproduceerd, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of bedoeld is om te voldoen aan de individuele behoeften van de consument;
  4. waarvan het onderwerp van de prestatie een item is dat geleverd wordt in verzegelde verpakking en dat na opening om redenen van gezondheid of hygiëne niet kan worden teruggestuurd, indien de verpakking na de levering is geopend;
  5. voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's die in verzegelde verpakking zijn geleverd en waarvan de verpakking na levering is geopend;
  6. voor de levering van Digitale Inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd waarvoor de Consument verplicht is de prijs te betalen, indien de Verkoper is begonnen met de uitvoering met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Consument, die voorafgaand aan de uitvoering is geïnformeerd dat hij na de uitvoering door de Verkoper het recht op herroeping van de overeenkomst zal verliezen en dit heeft erkend;
  7. waarvan het onderwerp een bederfelijk item is of een item dat een korte houdbaarheid heeft en waarvan het onderwerp van de prestatie items zijn die van nature onafscheidelijk zijn van andere items na levering;
  8. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst;
  9. gesloten bij openbare veiling;
  10. voor de verstrekking van accommodatie anders dan voor bewoning, vervoer van goederen, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrije tijd, entertainment, sport of culturele evenementen, indien de overeenkomst de dag of de periode van prestatie van de dienst specificeert;
  11. waarvan het onderwerp alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de waarde afhangt van schommelingen op de markt waarover de handelaar geen controle heeft;
 • § 7 Gevolgen van herroeping van de overeenkomst

  1. De Verkoper zal binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van herroeping van de Overeenkomst voor de verkoop van een item, alle betalingen die door de Consument zijn gedaan, inclusief de leveringskosten, terugbetalen overeenkomstig de goedkoopste leveringsmethode aangeboden door de Verkoper.
   1. Terugbetaling van betalingen zal worden gedaan met dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt.
   2. Indien de Consument om het recht van herroeping uit te oefenen - het Elektronische Retourformulier gebruikt - zullen de fondsen worden terugbetaald via de gekozen methode en naar de bankrekening die door de Consument is verstrekt.
   3. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden om de Goederen zelf bij de Consument op te halen, kan de Verkoper de teruggave van de van de Consument ontvangen betaling inhouden totdat hij de Goederen heeft terugontvangen of de Consument bewijs heeft geleverd van hun terugzending, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
  2. De Verkoper kan aan de Consument aanbieden om de Goederen zelf bij de Consument op te halen. Als de Verkoper echter niet zo'n aanbod heeft gedaan, moet de Consument het item onmiddellijk aan de Verkoper retourneren (of aan een door de Verkoper gemachtigde persoon), maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij zich heeft teruggetrokken uit de overeenkomst. Om aan de deadline te voldoen, is het voldoende om het item voor het verstrijken ervan terug te sturen. Goederen die de Consument retourneert, moeten worden verzonden naar het adres van het geregistreerde kantoor van de Verkoper.
  3. De Consument is aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Goederen als gevolg van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen.
  4. De Consument kan niet terugtrekken uit de overeenkomst indien de Digitale Inhoud of Digitale Dienst wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs en het gebrek aan overeenstemming van de Digitale Inhoud of Digitale Dienst met de overeenkomst onbeduidend is.
  5. De Verkoper kan binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping van de Consument verlangen dat de tastbare drager waarop hij de Digitale Inhoud heeft geleverd, wordt geretourneerd. De Consument zal de drager onmiddellijk en op kosten van de Verkoper retourneren.
  6. De Verkoper is verplicht de prijs alleen terug te betalen voor het deel dat overeenkomt met de Digitale Inhoud of Digitale Dienst die niet in overeenstemming is met de overeenkomst en de Digitale Inhoud of Digitale Dienst waarvan de verplichting tot levering is vervallen als gevolg van de herroeping van de overeenkomst.

  § 8 Klacht

  1. Een klacht over een gebrek aan de Goederen of het niet voldoen van de Goederen aan de gesloten Overeenkomst op afstand kan worden ingediend:
   1. via het Elektronische Klachtenformulier;
   2. schriftelijk op het adres van het geregistreerde kantoor van de Verkoper of per e-mail naar info@sps24.eu.
  2. In de melding is het noodzakelijk om een gebrek te specificeren dat naar de mening van de Koper aan de Goederen kleeft, vorderingen tegen de Verkoper, en indien mogelijk - het betreffende gebrek te documenteren en bewijs van aankoop van de Goederen in de Online Winkel te verstrekken. De Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien hij niet binnen de genoemde termijn heeft gereageerd, wordt aangenomen dat hij de klacht heeft erkend. Het antwoord op de klacht wordt door de Verkoper schriftelijk of op een duurzaam medium aan de Koper verstrekt.
  3. De stappen die de Koper moet nemen om een klacht in te dienen, inclusief de methode van levering van de Goederen onder klacht aan de Verkoper, worden op verschillende momenten aangegeven in het Elektronische Klachtenformulier.
  4. In het geval dat de Verkoper de klacht als gegrond beschouwt: de kosten van vervanging, reparatie, inclusief de kosten van verzending in verband met de klacht van de Goederen worden gedragen door de Verkoper.
  5. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Consument, evenals jegens de Individuele Ondernemer, voor het niet voldoen van de Goederen aan de Overeenkomst op afstand onder de beginselen die voortvloeien uit de Wet van 30.05.2014 betreffende de rechten van de consument.
   1. De Verkoper is aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan de op afstand gesloten Koopovereenkomst die bestond op het moment van levering en die binnen twee jaar vanaf dat moment is geopenbaard, tenzij de gebruiksduur van de Goederen, gespecificeerd door de Verkoper, langer is.
   2. De Verkoper zal de Goederen repareren of vervangen binnen 14 dagen na erkenning van de klacht. De kosten van reparatie of vervanging, inclusief met name de kosten van porto, vervoer, arbeid en materialen, worden gedragen door de Verkoper.
   3. De Consument zal de Goederen die voor reparatie of vervanging in aanmerking komen ter beschikking stellen van de Verkoper. De Verkoper haalt de Goederen op zijn kosten op.
  6. De Verkoper zal de Goederen vrij van gebreken leveren en is aansprakelijk jegens de Ondernemer voor gebreken van de gekochte Goederen onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.
  7. De levering van Digitale Content of Digitale Dienst aan de Consument of de Individuele Ondernemer zal plaatsvinden volgens de beginselen die voortvloeien uit de Wet van 30.05.2014 betreffende de rechten van de consument.
   1. Digitale Content wordt geacht te zijn geleverd wanneer de Digitale Content of de middelen die toegang tot de Digitale Content mogelijk maken of het downloaden van de Digitale Content beschikbaar zijn gesteld aan de Consument of aan een fysiek of virtueel apparaat dat de Consument onafhankelijk heeft geselecteerd voor dat doel, of wanneer de Consument of een dergelijk apparaat toegang heeft gekregen.
   2. Digitale Content wordt geacht te zijn geleverd wanneer de Consument of het fysieke of virtuele apparaat dat de Consument onafhankelijk heeft geselecteerd voor dat doel, er toegang toe heeft gekregen.
   3. De Verkoper zal de Digitale Content of Digitale Dienst binnen 21 dagen in overeenstemming brengen met de overeenkomst vanaf het moment dat de Verkoper door de Consument op de hoogte wordt gebracht van het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en zonder onnodige overlast voor de Consument, rekening houdend met hun aard en het doel waarvoor ze worden gebruikt. De kosten van het in overeenstemming brengen van de Digitale Content of Digitale Dienst met de Overeenkomst worden gedragen door de Verkoper.

  § 9 Beoordelingen

  1. Een beoordeling over de afhandeling van een bestelling of een beoordeling over een item kan worden ingediend tijdens een bezoek aan de Online Winkel door te klikken op de interface naast het item of door te klikken op de link verstrekt in de e-mail. Het toevoegen van een beoordeling is vrijwillig en kosteloos. De klant mag slechts één beoordeling per bestelling plaatsen.
  2. In de beoordelingen kan de klant een sterrenwaardering van 1 tot 5 toekennen en een mondeling commentaar toevoegen, beperkt tot 65535 tekens.
  3. De beoordelingen worden opgeslagen en openbaar weergegeven op de website van de Online Winkel, evenals op de websites https://zaufaneopinie.idosell.com en https://trustedreviews.idosell.com.
  4. De Verkoper verifieert de Beoordelingen aan de hand van het e-mailadres dat is gebruikt in het aankoopproces van de betreffende Goederen. Een Beoordeling die is geplaatst door een persoon die het e-mailadres heeft gebruikt dat is gebruikt in het aankoopproces, wordt op de website van de Winkel gemarkeerd met de opmerking "beoordeling bevestigd door aankoop". Elke andere Beoordeling wordt gemarkeerd als een "beoordeling niet bevestigd door aankoop".
  5. De Verkoper kan Beoordelingen publiceren over een bepaald Product uit zijn andere online Winkels.
  6. De Verkoper zal de Beoordelingen niet wijzigen wat betreft hun inhoud of de toegekende sterren.
  7. De koper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de beoordeling. De verkoper behoudt zich het recht voor om een beoordeling te verwijderen volgens de voorwaarden van de wet en deze algemene voorwaarden.
  8. Het indienen van onjuiste, misleidende, vulgaire, agressieve, beledigende of overduidelijk immorele informatie is verboden. Het is ook onaanvaardbaar om inhoud te uploaden die onwettig is, inbreuk maakt op de rechten van derden of een daad van oneerlijke concurrentie vormt.
  9. De inhoud van de beoordeling kan op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden verborgen voor andere gebruikers van de Winkel, maar de toegekende sterrenwaardering wordt opgenomen in de algehele beoordeling van de Winkel en het Product.

  § 10 Intellectuele Eigendom

  1. De Klant verklaart dat hij/zij geen rechten heeft, inclusief auteursrechten of verwante rechten, op de beoordelingen en uitspraken die door hem/haar zijn geplaatst, behalve het recht om de Online Winkel te gebruiken zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. De Klant heeft geen recht op het opnemen, reproduceren, beschikbaar stellen, publiceren of verspreiden van de inhoud, tenzij een dergelijk recht voortvloeit uit de wettelijke bepalingen of deze Algemene Voorwaarden.
  2. De Klant heeft geen recht om op enigerlei wijze in te grijpen in de inhoud, met name de inhoud, structuur, vorm, graphics, werking of andere elementen van de Online Winkel.
  3. Door Beoordelingen in de Online Winkel te plaatsen, die werken vormen in de zin van de Wet van 4.2.1994 inzake auteursrecht en naburige rechten, verleent de Klant de Verkoper een niet-exclusieve en kosteloze licentie, onbeperkt in tijd en territorium, om deze werken te gebruiken door de Verkoper, samen met het recht om een sublicentie te verlenen, inclusief het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek op een zodanige wijze dat iedereen er toegang toe heeft op een plaats en tijd naar keuze (het internet). De licentie wordt verleend met betrekking tot alle exploitatievormen die bekend zijn op het moment van verlening, met name de volgende exploitatievormen:
   1. op het gebied van opname en vermenigvuldiging van het werk met behulp van elke techniek - met name door drukken, reprografie, magnetische opname, digitale techniek, dat wil zeggen met behulp van elke techniek op elke audiovisuele of visuele drager, met name op audiovisuele schijven, cd's, computerdiskettes, in een multimedianetwerk, inclusief het internet en gerelateerde online diensten en vermenigvuldiging, opname, gebruik op het internet, adverteren, vermenigvuldigen van de opname in elektronische vorm in computergeheugen en in interne en externe netwerken,
   2. gebruik van het geheel of delen of enige elementen van het werk, met de mogelijkheid tot wijzigingen die voortvloeien uit de aard van het betreffende online medium - in alle publicaties, met name online, digitaal, nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of fragmenten van werken; gebruik in zijn geheel of in fragmenten voor promotie- en reclamedoeleinden, met name in de vorm van audiovisuele, audio-, mediareclame.
   3. binnen het kader van handel in het origineel of kopieën waarop het werk is vastgelegd - marketing, uitlenen, leasen van het origineel of kopieën,
   4. binnen het kader van verspreiding van het werk op een andere manier dan hierboven vermeld - openbare uitvoering, tentoonstelling, weergave, reproductie, evenals uitzending en heruitzending, evenals het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek op een manier waardoor iedereen er toegang toe heeft op een plaats en op een tijdstip naar keuze,
   5. gebruik van werken voor promotie- en marketingdoeleinden;
  4. De verwijdering van het Account door de Klant of van een Beoordeling volgens sectie 9, punt 8, heeft geen invloed op de geldigheid van de hierboven genoemde licentie.

  § 11. Regels voor verkoop in het abonnementsmodel.

  1. De Verkoper kan de Koper een elektronische dienst in de vorm van een Abonnement aanbieden.
  2. Het gebruik van het Abonnement maakt periodieke levering van geselecteerde Goederen mogelijk, op door de Klant aangegeven intervallen, zonder dat er verdere bestellingen nodig zijn, totdat het Abonnement is voltooid. Betaling voor het Abonnement wordt uitsluitend gedaan via het mechanisme voor cyclische betaling en alleen via een enkele Kaart.
  3. Het verwijderen van een Kaart uit een Abonnement beëindigt het Abonnement.
  4. Transacties onder Terugkerende Betalingen worden alleen verwerkt na voorafgaande registratie van de Kaarthouder bij de Operator (of de entiteit via welke de Operator Transacties afhandelt). De registratie dient om te verifiëren dat de Klant die de Cyclische Betaling bestelt, de legitieme houder is van de te debiteren Kaart. Voordat de Klant de Kaart op de Transactiewebsite registreert, moet de Klant toestemming geven om regelmatig te worden belast door het initiëren van de service voor Cyclische Betaling. De toestemming wordt bewaard in de service van de Operator.
  5. De Klant maakt een Abonnement door deze vorm van aankoop te selecteren in het Elektronische Bestelformulier. Een bevestiging van de creatie van het Abonnement wordt onmiddellijk verzonden naar het e-mailadres van de Koper dat is opgegeven bij de eerste Bestelling van het Abonnement.
  6. De Klant beheert het Abonnement via het Account volgens de beschikbare opties.
  7. Het Abonnement is voor onbepaalde tijd.
  8. De Klant kan het Abonnement op elk moment beëindigen. Beëindiging van het Abonnement door de Klant komt neer op intrekking van de toestemming voor latere kosten voor Terugkerende Betalingen. In deze situatie wordt er geen verdere Bestelling van het Abonnement gemaakt. Als de beëindiging van het Abonnement plaatsvindt na de datum die wordt vermeld in de e-mail zoals genoemd in punt 11, is de huidige Bestelling van het Abonnement de laatste die wordt gemaakt.
   a). De beëindiging van het Abonnement wordt uitgevoerd door de Koper de optie "Abonnement beëindigen" te laten selecteren in de instellingen voor het betreffende Abonnement, die beschikbaar zijn wanneer de Klant inlogt vanuit zijn Account.
   b). De Koper kan het Abonnement ook beëindigen door een e-mail te sturen naar het winkelpersoneel info@sps24.eu.
  9. De Handelaar heeft het recht om het Abonnement te beëindigen, waarvan de Handelaar de Koper per e-mail of telefonisch contact minimaal 7 dagen van tevoren op de hoogte zal stellen. In deze situatie wordt er geen tegoed van de Kaart afgeschreven en worden er geen verdere Bestellingen van het Abonnement gemaakt.
  10. De Verkoper heeft het recht om de prijzen van de Goederen te wijzigen tijdens het Abonnement, waarvan de Koper op de hoogte wordt gebracht in de e-mailcorrespondentie zoals genoemd in clausule 11.
  11. De Verkoper stuurt de Koper een e-mailbericht over de creatie van de Bestelling van het Abonnement met vermelding van het onderwerp, de hoeveelheid, de prijs (inclusief prijswijziging indien van toepassing), de uitvoeringsdatum en de datum van geplande afschrijving van fondsen van de Kaart - uiterlijk 3 dagen voor de afschrijving van fondsen van de Kaart. Bovendien informeert de Verkoper de Koper over de mogelijkheid om het Abonnement te beëindigen door een link bij te voegen die leidt naar de instellingen waarmee het beëindigen van een bepaald Abonnement vanuit het Klantaccount mogelijk is, en de datum tot wanneer dit van kracht zal zijn. Als het Abonnement wordt beëindigd na de datum vermeld in de e-mail, wordt de beëindiging van kracht voor volgende Bestellingen van het Abonnement. Dit betekent dat het Abonnement wordt beëindigd, maar de huidige Bestelling van het Abonnement is de laatste die wordt uitgevoerd.
  12. Als een poging om de Kaart te debiteren mislukt, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht dat de betaling niet kan worden geïnd. Mogelijke redenen voor het niet kunnen innen van de betaling zijn onder meer: onvoldoende saldo op de Kaart, verloop van de Kaart of technische problemen.
  13. Het verlopen van de Kaart gekoppeld aan het Abonnement of de onmogelijkheid om een betalingsopdracht om andere redenen te autoriseren, leidt tot beëindiging van het Abonnement.
  14. De Bestelling van het Abonnement wordt pas verwerkt nadat de Kaart succesvol is gedebiteerd.
  15. De beëindiging van het Abonnement leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst voor de verkoop van Goederen.

  § 12 Slotbepalingen

  1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 2023.10.11.
  2. In het geval dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en zijn bindend voor de Verkoper en de Klant.
  3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften worden uitgevoerd op basis van de voorschriften die van kracht waren op de datum van sluiting van de overeenkomst.
  4. De wet die van toepassing is op de beslechting van geschillen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is het Poolse recht. Deze geschillen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde gewone rechtbank. De Klant die een Consument is, kan ook gebruik maken van buitengerechtelijke manieren om klachten in te dienen en vorderingen in te stellen. Alle informatie over buitengerechtelijke manieren om klachten af te handelen en vorderingen in te stellen, is te vinden op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op: www.uokik.gov.pl. Tegelijkertijd willen wij u informeren dat de genoemde procedures vrijwillig zijn en dat beide partijen ermee moeten instemmen.
  5. Conform Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 delen wij u mee dat het platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en handelaren op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een one-stop-website voor consumenten en handelaren die op zoek zijn naar een buitengerechtelijke oplossing van een geschil over contractuele verplichtingen voortvloeiend uit een online verkoop- of dienstenovereenkomst.

  § 13. Bijlage 1 - Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

  1. U heeft het recht om zich onder de volgende voorwaarden terug te trekken, zowel als Consument als als Individuele Ondernemer.
   U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden dit contract te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:
   1. in geval van een verkoopovereenkomst, vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of waarop een derde, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de goederen in bezit krijgt;
   2. in geval van een overeenkomst die de overdracht van eigendom van verschillende goederen omvat, die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste zaak in bezit krijgt;
   3. in geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in gedeelten of in delen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde het laatste gedeelte of de laatste deel in bezit krijgt;
   4. in geval van overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, vanaf de dag waarop u de eerste zaak in bezit krijgt of waarop een derde, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de eerste zaak in bezit krijgt;
   5. in geval van overeenkomsten voor de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.
  2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, namelijk: eprime Marek Mucha Sp. k., FREDRY 13 / 4, 59-300 LUBIN, tel , info@sps24.eu, op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief).
  3. U kunt het model voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
  4. U kunt ook het Elektronische Retourformulier invullen dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel: https://sps24.eu/en/returns-open.html. Als u deze optie gebruikt, sturen wij u zonder vertraging een ontvangstbevestiging van uw kennisgeving van herroeping op een duurzaam medium.
  5. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  6. In geval van herroeping van dit contract zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen de betaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.
  7. In het geval van overeenkomsten waarbij de eigendomsoverdracht van een zaak is betrokken en waarbij wij niet hebben aangeboden de zaak bij herroeping op te halen, behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling in te houden totdat wij de zaak hebben ontvangen of totdat u ons bewijs heeft geleverd van de retourzending, al naar gelang welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
  8. Stuur het geretourneerde item terug naar: eprime Marek Mucha Sp. k., FREDRY 13 / 4, 59-300 LUBIN onmiddellijk en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons informeert over uw herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u het item terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient de directe kosten van het terugzenden van het item te dragen.
  9. Vanwege het gewicht en de afmetingen van de goederen kan het terugsturen van de goederen bij herroeping van het contract gepaard gaan met hogere kosten dan bij normale postbezorging. Als u gebruik wilt maken van de diensten van koeriersbedrijven, kan het nodig zijn de zending op een pallet te versturen, wat duurder is dan gewone postbezorging.

  § 14. Bijlage 2 - Model voor herroeping

  pixelpixelpixelpixel